Årsmötet 2014 hölls den 1 juni i lilla dojon med ett 30-tal medlemmar närvarande, varav ett 20-tal röstberättigade och resten barn. Elin Åsklund valdes till årsmötets ordförande och Mikael Novén till sekreterare. Andreas Landemark redogjorde för verksamheten under det gångna året och Cyrus Barghi för klubbens ekonomi, vilken är i gott stånd. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valberedningen hade gjort ett utmärkt arbete så val av nya styrelseledamöter förlöpte problemfritt.

Under 2014 vill styrelsen särskilt satsa på att öka trivseln än mer på klubben. Att anordna aktiviteter för att stärka gruppgemenskapen för juniorer, samt till exempel göra gemensamhetsutrymmena mer lockande för väntande syskon och föräldrar. Instruktörsutbildning och juniortävlande är andra delar som prioriteras.

Den nya styrelsen består av:
Johan Gullberg (ordförande)
Andreas Jontreus
Cyrus Barghi
Andreas Landemark
Martin Holmstrand
Kerstin Nguyen (1:e suppleant)
Konrad Gjertsson (2:e suppleant)

Vi tackar styrelsen och speciellt avgående styrelseledamöter för fina insatser under de gångna åren och vi önskar den nya styrelsen lycka till i arbetet! Vi ser fram emot en stark klubb med förstklassig och utmanande träning, glädje, vänskap och en stark barn- och ungdomsverksamhet!

Osu/Martin Englund